Tìm kiếm :
SQL la: SELECT * FROM TinTuc WHERE ( TieuDe LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TieuDeKhongDau LIKE '%dau cap lincol 250%' OR NoiDung LIKE '%dau cap lincol 250%' OR NoiDungKhongDau LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TuKhoa LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TrichDan LIKE '%dau cap lincol 250%' ) AND (DanhMucTin <> 0) ORDER BY ID DESC
SQLdemsoluong la: SELECT COUNT(ID) AS PageCount FROM TinTuc WHERE ( TieuDe LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TieuDeKhongDau LIKE '%dau cap lincol 250%' OR NoiDung LIKE '%dau cap lincol 250%' OR NoiDungKhongDau LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TuKhoa LIKE '%dau cap lincol 250%' OR TrichDan LIKE '%dau cap lincol 250%' ) AND (DanhMucTin <> 0)

Kết quả tìm kiếm với từ khoá: DAU CAP LINCOL 250

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA

Địa chỉ: Số 01 An Chân, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3.972.968.Email: jscnguyenvu@gmail.com